POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.mradvice.eu

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Serwisu internetowego. Wszelkie pojęcia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, należy interpretować zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu Internetowego, chyba że w Polityce Prywatności wyraźnie wskazano inne znaczenie. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 11 lipca 2022 roku.

I. PRZETWARZANIE DANYCH

Przekazując Usługodawcy dane od Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy oraz na ich przetwarzanie w celu świadczenia Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

Administratorem Danych Osobowych jest:

GSPARK Education & Training Computer Software (numer licencji: 989966) z siedzibą pod adresem 1302 Marina Plaza, Al Marsa, P.O. Box 283 691 Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie (dalej jako “Administrator” lub “Usługodawca”). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: contact@mradvice.eu.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym w szczególności z przepisami Zjednoczonych Emiratów Arabskich o ochronie prywatności dotyczącymi bezpieczeństwa danych osobowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Akceptując Politykę Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na warunki gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych związanych z korzystaniem z Serwisu.

II. POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się z najwyższym poszanowaniem prywatności osoby, której dane dotyczą oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia o podjęciu wszelkich środków prawnych w celu zapewnienia ochrony gromadzonych danych osobowych.

III. ZASTOSOWANE ŚRODKI

Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IV. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 • Nawiązania, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

 • Wypełnienia obowiązków prawnych Administratora;

 • Zapewnienia marketingu i reklamy Usług, a także wysyłania informacji handlowych;

 • Korzystać z urządzeń końcowych służących do przekazywania danych oraz systemów automatycznego wyzwalania w celach marketingowych;

V. PROFILOWANIE DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie Użytkowników pod kątem ich zachowań, zainteresowań, wiarygodności płatniczej i preferencji zakupowych. Na podstawie profilowania Użytkownikom dostarczane są określone treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować.

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

W celu zawarcia Umowy Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe podmiotom, w tym: pracownikom, współpracownikom, firmie kurierskiej, operatorom systemów płatności online, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi operacyjne, prawne, księgowe i informatyczne, a także podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Usługodawcą. W takich przypadkach ilość ujawnianych informacji jest ograniczona do niezbędnego minimum.

VII. ANALIZA RUCHU NA STRONIE INTERNETOWEJ

Usługodawca oświadcza, że może korzystać z narzędzi do analizy ruchu w Serwisie, takich jak Google Analytics i inne podobne narzędzia. W szczególności Usługodawca jest uprawniony do zbierania informacji o aktywności i zachowaniach Użytkownika, takich jak odwiedzanie Serwisu i korzystanie z Usług. Usługodawca wykorzystuje te dane do badania rynku i ruchu w Serwisie, a także do opracowywania statystyk, w szczególności do oceny zainteresowania zamieszczanymi treściami, jak również do ulepszania Serwisu oraz do wypełniania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zebrane dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.

VIII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

Po rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie przetwarzał danych osobowych Użytkownika z wyjątkiem:

 • oświadczeń złożonych przez Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu;

 • badań reklamowych, rynkowych i behawioralnych w celu poprawy jakości świadczonych usług;

 • wyjaśnienia okoliczności sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub prawem do korzystania z Serwisu lub Usług świadczonych w Serwisie;

 • upoważnienia do przetwarzania na podstawie umowy lub odrębnych przepisów prawa.

IX. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Usługodawca zapewnia, że obowiązujące warunki przetwarzania danych osobowych są zgodne z prawami Użytkowników wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności z prawem dostępu, sprostowania, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia własnych danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgłoszenia dotyczące Polityki Prywatności i danych osobowych rozpatrywane są zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w niniejszym Regulaminie.

X. ZAKRES DANYCH

Usługodawca przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, odpowiednio w zakresie podanych przez niego danych, w tym w szczególności danych identyfikacyjnych i kontaktowych.

XI. PRZEGLĄDANIE SERWISU

Przeglądanie Serwisu nie wymaga od Użytkownika podawania danych osobowych, chyba że dostęp do określonych treści lub usług jest uzależniony od podania takich danych.

XII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Usługodawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

 • zapisywanie zebranych danych osobowych wyłącznie na takich nośnikach pamięci, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych lub wyznaczanie osób wykonujących wymagane w tym celu obowiązki;

 • sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych przez cały okres ich posiadania w celu zapewnienia w szczególności ochrony przed nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

 • udostępniania danych osobowych właściwym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 • zachowania poufności danych osobowych;

Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę nie są ujawniane w formie umożliwiającej jakąkolwiek identyfikację Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

XIII. COOKIES

Rodzaje plików cookies

Usługodawca może stosować w Serwisie i Aplikacji następujące rodzaje plików cookies:

tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu Serwisu lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas nieokreślony lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika;
statystyczne, które śledzą ruch w Serwisie;
funkcjonalne, umożliwiające personalizację Serwisu w stosunku do Użytkownika;
reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
obowiązkowe i bezpieczeństwa, które dotyczą zasad zachowania bezpieczeństwa w Serwisie oraz zasad uwierzytelniania.

Cele wykorzystywania plików cookies

Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

optymalizacja i poprawa działania i jakości Serwisów;
prawidłowej konfiguracji funkcji dostępnych w Serwisie i Aplikacji;
w celu personalizacji wyświetlanych treści oraz dostosowania reklam do osób odwiedzających Serwis i Aplikację;
po zalogowaniu się w celu utrzymania sesji Użytkownika w Serwisie i Aplikacji, aby Użytkownik nie musiał na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
w celu utrzymania bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Aplikacji;
w celu zbierania i wykorzystywania ogólnych i ogólnodostępnych danych statystycznych za pomocą narzędzi analitycznych.

Analiza

Aby zapewnić najwyższą jakość, pliki cookies są analizowane w celu określenia, które podstrony są najczęściej odwiedzane, z jakich przeglądarek korzystają odwiedzający oraz czy struktura Serwisu jest wolna od błędów.

Współpraca z podmiotami

Pliki cookies przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez inne podmioty, które mają wpływ na jakość świadczonych Usług. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany własnych ustawień dotyczących plików cookies, określających warunki przechowywania i udzielania dostępu do plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień, o których mowa powyżej poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację Serwisów. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną aktywność plików cookies w przeglądarce internetowej lub informować Użytkownika o tym, że plik cookies został umieszczony na urządzeniu Użytkownika.

Prawa Użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies za pomocą ustawień dostępnych w używanej przez niego przeglądarce internetowej. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez używaną przeglądarkę internetową nie uniemożliwi Użytkownikom korzystania z Serwisu, jednakże może to spowodować utrudnienia lub nieprawidłowości w działaniu Serwisu, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Zalecane jest korzystanie z oprogramowania umożliwiającego obsługę plików cookies.