ARE YOU READY TO ENTER THE CRYPTOCURRENCY WORLD?

“You need a first step to walk a thousand miles”

ARE YOU READY TO ENTER THE CRYPTOCURRENCY WORLD?

“You need a first step to walk a thousand miles”

Mr.Advice Crypto and Trading

Adam Kuczyński
CEO Mr.Advice
Hello! I'm Adam, but everyone calls me Aaron. For 10 years I have been making money using internet resources and working with people, and for 5 years I have been focusing on trading.
At the age of 3, I knew that I wanted to be financially independent and help my parents not to have to work hard all their life, and then all those who want to achieve spectacular results.
Over the years I have helped over 60 people achieve financial freedom, and currently there are over 500 people in the Mr.Advice group who use my proprietary patents and achieve spectacular results I invite you to our community 😉
Adam Kuczyński
CEO Mr.Advice
Hello! I'm Adam, but everyone calls me Aaron. For 10 years I have been making money using internet resources and working with people, and for 5 years I have been focusing on trading.
At the age of 3, I knew that I wanted to be financially independent and help my parents not to have to work hard all their life, and then all those who want to achieve spectacular results.
Over the years I have helped over 60 people achieve financial freedom, and currently there are over 500 people in the Mr Advice group who use my proprietary patents and achieve spectacular results I invite you to our community 😉

You will conquer the world of cryptocurrency in 3 months and you will develop your new financial reality.

The day of joining Mr.Advice Crypto and Trading
Educational forum
Mr.Advice Crypto and Trading is more than just ready-made trader's signals for copying. With us, you will get knowledge not only about how to play the upcoming bull market, but also how to play the signals given and maximize profits. Education is the key for us.
The day of joining Mr.Advice Crypto and Trading
Examination
You will go through a full course on trading and everything related to navigating the world of cryptocurrencies on our Forum. During the course, after going through the entire training material, you will take a voice test on the Zoom platform so we can be sure that you are konwlegable and ready. Our specialists will make sure that you are well prepared to enter this amazing world and will answer all your questions during the course.
3 months with Mr.Advice Crypto and Trading
Advanced trading course
Our main goal at the Mr.Advice Crypto and Trading forum is to educate our members. We are convinced that after 3 months you will be fully prepared to trade and navigate the world of cryptocurrencies. Additionally, our members create an amazing atmosphere so that participation in this project is more than just business. We are glad that you are here with us.
3 months with Mr.Advice Crypto and Trading
Our products

W tym produkcie, na grupie Telegramowej podawane są w pełni wyselekcjonowane sygnały od zawodowego tradera z kilkuletnim doświadczeniem. Sygnały te powstają w oparciu o autorską strategię Mr.Porada. Zajmowane są tutaj zarówno pozycje na wzrosty jak spadki. Najczęściej rozgrywanymi kryptowalutami są BTC, ETH, LTC, XRP, ADA oraz BCH.

Nasz trader na bieżąco analizuje rynek i przedstawia update aktualnej sytuacji w trakcie prowadzenia rozgrywki oraz długoterminowo.

Gdy rynek na to pozwala, prowadzone są rozgrywki scalpingowe. Jest to krótkoterminowa strategia tradingowa oparta na niewielkich zmianach kursu. Grupa Scalpingowa prowadzi dzienne oraz wieczorne rozgrywki w formie LIVE z traderami. Średni zysk z gry wynosi od 2% do 20% . Zagrywki prowadzone są najczęściej na kryptowalutach BTC, ETH, XRP, czy BCH. Jest to produkt dodatkowy, aktywny w czasie gdy rynek na to pozwala.

Dla członków grupy, nasi specjaliści codziennie wyszukują alternatywnych kryptowalut, tzw. „altcoins”, które charakteryzują się ogromnym potencjałem wzrostowym. Analizy prowadzą do wyszukania produktów zarówno do zakupów długoterminowych celem powiększania portfolio, jak i krótkoterminowych rozgrywek, często również na tzw. lewarze.

Nasi specjaliści codziennie prowadzą wyselekcjonowane analizy szerokiego rynku projektów DeFi (Decentralized Finances) oraz PolkaDot. Członkom grupy przekazywane są zarówno gotowe sygnały kupna/sprzedaży projektów jak i pełne strategie budowania długoterminowego portfolio. Specjalnie wyselekcjonowane projekty wyróżniają się i mają predyspozycje do dużych wzrostów.

Nasze społeczność posiada do swojej dyspozycji obszerne forum na platformie Discord. Prowadzi ona krok po kroku każdego członka grupy do zostania specjalistą w świecie kryptowalut. Znajdują się tam zarówno instrukcje korzystania z giełd, portfeli oraz platform, na których opiera się cały projekt Mr Porada jak i przemyślenia na temat rynków, podstawowe pojęcia traderskie czy strategie zarządzania kapitałem.
Wszystko jest po to, aby edukować członków naszej społeczności.

Na grupie Telegramowej, codziennie dostarczana jest autorska tzw. Kawa&Dobranocka z Traderem. Jest to poranny oraz wieczorny opis aktualnej sytuacji na rynku kryptowalut. Dodatkowo, każdy z oferowanych produktów posiada swoje dwa chaty. Pierwszy z nich jest kanałem technicznym, drugi kanałem dyskusyjnym, w którym nasi administratorzy m.in. odpowiadają na bieżące pytania czy wątpliwości członków forum.
Oprócz tego, istnieje również chat główny merytoryczno/informacyjny, gdzie zamieszczane są najważniejsze informacje forum.
Ostatni chat jest typowo dyskusyjny. Nasi członkowie mogą się tam wypowiadać na przeróżne tematy, świetnie się bawiąc i integrując z pozostałą społecznością.
Pamiętaj – nasze forum tworzą przede wszystkim ludzie.

You will conquer the world of cryptocurrency in 3 months and you will develop your new financial reality.

The day of joining Mr.Advice Crypto and Trading
Educational forum
Mr.Advice Crypto and Trading is more than just ready-made trader's signals for copying. With us, you will get knowledge not only about how to play the upcoming bull market, but also how to play the signals given and maximize profits. Education is the key for us.
The day of joining Mr.Advice Crypto and Trading
Examination
You will go through a full course on trading and everything related to navigating the world of cryptocurrencies on our Forum. During the course, after going through the entire training material, you will take a voice test on the Zoom platform so we can be sure that you are konwlegable and ready. Our specialists will make sure that you are well prepared to enter this amazing world and will answer all your questions during the course.
3 months with Mr.Advice Crypto and Trading
Advanced trading course
Our main goal at the Mr.Advice Crypto and Trading forum is to educate our members. We are convinced that after 3 months you will be fully prepared to trade and navigate the world of cryptocurrencies. Additionally, our members create an amazing atmosphere so that participation in this project is more than just business. We are glad that you are here with us.
3 months with Mr.Advice Crypto and Trading
Our products

The main product in the Mr.Advice project. VIP Signals are carefully selected signals from a professional trader with several years of experience, based on an original strategy. Our trader analyzes the market on an ongoing basis and updates the current situation during the game. Thanks to his work and experience, you will play both long and short positions in many cryptocurrencies, including BTC, ETH, LTC, XRP, ADA and BCH.

If and when the market allows, scalping sessions can be conducted. It is a short term trading strategy based on slight changes in the rate. The Scalping group conducts daily LIVE games with traders. The average game profit is between 2% and 20%. The games are most often performed on the BTC, ETH, XRP or BCH cryptocurrencies. It is an additional product, active when the market allows it.

Our specialists look for alternative cryptocurrencies on daily basis, the so-called „altcoins”, which have enormous growth potential. The analyzes lead to the search for products, both for long-term purchases to expand the portfolio, and short-term games, often also for the so-called leverage.

Every day, our specialists perform in-depth analyzes of projects with low market capitalization in search of the so-called diamonds in the rough. Often these are projects that are part of the current trends, e.g. ICO, DeFi, PolkaDot, NFT. Carefully selected projects are characterized by a predisposition to large increases. The long-term goal is to create a portfolio that will give you a huge return during market euphoria, the so-called life-changing money.

Our community has an extensive forum at its disposal on the Discord platform. It guides each member of the group, step by step, to becoming a specialist in the world of cryptocurrencies. You will find instructions on how to use exchanges, portfolios and platforms on which the entire Mr Advice project is based, as well as thoughts on the markets, basic trading concepts and capital management strategies. Everything is there in order to educate members of our community.

We have the so-called Morning Coffee & Bedtime Story with our Trader on the Telegram Group. It is a morning and evening description of the current situation on the cryptocurrency market. Additionally, each of the offered products has its own two chats. The first is a technical channel, the second is a discussion channel where our administrators, among others answer current questions or doubts of forum members. In addition, there is also a main content / information chat, where the most important information of the forum is posted. The last chat is typically debatable. Our members can express themselves on various topics there, having a great time and integrating with the rest of the community. Remember – our forum is primarily created by people.

VIP SIGNALS
Scalping
Altcoins
Low Cap Alts
Discord
Telegram Group

Check out our free channels and see for yourself!

Check out our free channels and see for yourself!

How to start?

Step 1
You need to start your adventure by joining our paid channel in the Discord app. You can find the link below and the installation and registration process itself is very smooth. The first part of our forum will appear in front of you.
Step 2
Please read the entire Before You Begin feed carefully. You will find legal regulations and forum rules there. Select the package that interests you and pay according to the instructions. The only thing left to do is accept the regulations and send a request to verify the account.
Step 3
After successful verification, you will also be added to Telegram groups. You are almost ready to begin your adventure. Read the pinned messages in each of the channels in the Telegram app and finally, say hello to the group on the Debate channel :).
Step 1
Step 2
Step 3
Step 1
You need to start your adventure by joining our paid channel in the Discord app. You can find the link below and the installation and registration process itself is very smooth. The first part of our forum will appear in front of you.
Step 2
Please read the entire Before You Begin feed carefully. You will find legal regulations and forum rules there. Select the package that interests you and pay according to the instructions. The only thing left to do is accept the regulations and send a request to verify the account.
Step 3
After successful verification, you will also be added to Telegram groups. You are almost ready to begin your adventure. Read the pinned messages in each of the channels in the Telegram app and finally, say hello to the group on the Debate channel :).

Check out the official Mr.Advice online shop

Here you will find recordings of trainings, events, trading courses and exclusive products signed with the Mr.Advice logo.

Mr.Advice Trading View analyses

Mr.Advice Trading View analyses

Callerbot
Never miss a signal again! Our Callerbot will call you at the right moment to set the game position. Thanks to this, you do not have to keep an eye on Telegram groups, you juts go about your business in peace.

Package pricelist

Package I
USD ̶3̶0̶0̶ / 199 /month
 • Basic trading course
 • Telegram group
 • VIP signals
 • Altcoins
 • DAX
 • Scalping
 • Discord
 • -
 • -
Package I
USD ̶3̶0̶0̶ ̶ / 199 /month
 • Basic trading course
 • Telegram group
 • VIP signals
 • Altcoins
 • DAX
 • Scalping
 • Discord
 • -
 • -
Package II (RECOMMENDED)
USD ̶5̶0̶0̶ / 299 /month
 • Advanced trading course
 • Low Cap Alts
 • Business Facebook Marketing
 • Telegram group
 • VIP signals
 • Altcoins
 • DAX
 • Scalping
 • Discord
Package II (RECOMMENDED)
USD ̶5̶0̶0̶ ̶ / 299 /month
 • Advanced trading course
 • Low Cap Alts
 • Business Facebook Marketing
 • Telegram group
 • VIP signals
 • Altcoins
 • DAX
 • Scalping
 • Discord

Opinions of our users

I am sure that with Mr.Advice I am in the right place at the right time. People that are creating this community are the best of the best. The biggest part of it all is education, based on independent practice and hundreds of hours spent on understanding how the market works. I believe that every single user is lucky so stay strong and achieve success!

Mark T.
User Mr.Advice
for 4 months

Mr.Advice is a group of people with a great passion and ambitions, who are willing to change their lives. People, who are looking for big cash, enormous knowledge and who will be flying to make their dreams come true.

Lucas P.
User Mr.Advice
for 2 months

Mr.Advice is a group of professional traders, trading psychologists and a bunch of people who want to learn from them. There is a lot of knowledge about cryptocurrency, psychology, marketing and more on daily basis, as well as ready to use profitable signals for crypto. Join us and see it yourself.

Arek Z.
User Mr.Advice
for 5 months

Mr.Advice is a group that showed me that making money online is possible, however trading is a marathon, not a sprint. When you will stick to the rules that Mr.Advice sets, then it is impossible not to earn money in the long run. Mr.Advice is also a group of people with the same goal- educate and make money in order to be financially free in the future. Being here tells me that I’m finally in the right place with the right people. When I imagine being with these people in 2 years time, it feels amazing.

Adam P.
User Mr.Advice
for 4 months

Our forum is primarily the amazing people who create it. Join us today!

Our forum is primarily the amazing people who create it. Join us today!

photo_2020-09-09_19-26-16
photo_2020-09-09_19-25-38-min
Mr Porada Team
The information contained in the group: Mr.Advice – Crypto & Trading, in all videos, graphics and entries available on the Internet is for informational and educational purposes only. They do not constitute „recommendations”, they are not investment advice within the meaning of the provisions of the Regulation of the Minister of Finance of October 19, 2005. on information constituting recommendations regarding financial instruments or their issuers (Journal of Laws of 2005, No. 206, item 1715). In accordance with the above, the authors do not bear any responsibility for investment (purchase) decisions made on the basis of the content contained in any materials found in the group.

Get access to Mr.Advice using CoinPayments!

1 month basic access to Mr.Advice
1 month advanced access to Mr.Advice